Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data 16.11.2018.

Dokument ten objaśnia zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, udostępniania i zabezpieczania informacji, które otrzymujemy gdy odwiedzasz i przeglądasz nasze strony internetowe lub korzystasz z naszych Usług.

W tym dokumencie wyjaśniamy jakie dane osobowe i dla jakich celów przetwarzamy, w jaki sposób, komu możemy je powierzać, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO).

2. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane jest Operator Serwisu.

3. Kontakt w sprawie danych osobowych

Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres e-mail naszego Biura (aktualne dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej Operatora).

4. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Realizacji umowy o świadczenie Usług określonych Regulaminem Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO).
 3. Marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, które są nam przekazywane w trakcie:

 1. Rejestrowania się w celu korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług.
 2. Składania zamówienia przy wykorzystaniu naszych stron internetowych, aplikacji lub usług.
 3. Korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług.
 4. Wypełniania formularzy w trybie online (w tym próśb o oddzwonienie), uczestniczenia w ankietach, zamieszczania informacji na naszych tablicach informacyjnych lub blogach, przystępowania do wszelkich konkursów i loterii, pobierania informacji (takich jak: pliki lub inne publikacje), bądź też uczestniczenia we wszelkich innych obszarach interakcji występujących na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach.
 5. Interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
 6. Kontaktowania się z nami poprzez Internet, telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą.
 7. Dokonywania korekty lub aktualizacji wcześniej podanych danych.

6. Jakie dane przetwarzamy?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do skorzystania z naszych Usług. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta w naszym Systemie i świadczenia przez nas określonych Usług. Zakres tych informacji będzie zależny od rodzaju Usługi, w szczególności możemy poprosić o podanie następujących informacji:

 1. nazwa użytkownika tzw. login,
 2. hasło,
 3. adres poczty elektronicznej,
 4. numer telefonu,
 5. imię i nazwisko oraz płeć,
 6. adres zameldowania na pobyt stały,
 7. adres do korespondencji,
 8. numer PESEL i/lub numer innego dokumentu tożsamości,
 9. nazwa i adres firmy oraz numer NIP,
 10. numer rachunku bankowego.

Informacje te możemy także otrzymywać podczas aktualizowania lub uzupełniania danych w naszym Systemie.

W celu umożliwienia udostępniania najlepszych usług, rozwiązań czy doświadczeń prowadzimy statystyki korzystania z naszych Stron i Usług oraz aplikacji mobilnej. W tym celu gromadzimy i przetwarzamy pewne dane dotyczące aktywności na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach. W szczególności mogą to być następujące informacje:

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług,
 5. dane pozostawione podczas interakcji z nami, wymienione w pkt 5,
 6. dane przekazane przez aplikacje mobilne związane z korzystaniem z takich aplikacji oraz wykorzystywaniem naszych aplikacji i Usług, do których dostęp został uzyskany za pomocą przedmiotowych aplikacji mobilnych.

Podczas kontaktowania się z nami poprzez Internet, telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą możemy wykorzystywać informacje podane w zgłoszeniu w celu skontaktowania się bądź udzielenia odpowiedzi.

Na naszych stronach internetowych używamy także tzw. plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zasady jakimi się kierujemy przy stosowaniu plików cookies zostały szerzej opisane w polityce cookies dostępnej w Serwisie.

7. Informacja o profilowaniu danych

W celach opisanych w pkt 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, możemy dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może być najbardziej odpowiednia dla danej osoby). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą.

8. Jak długo przechowujemy dane?

Dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas korzystania z naszych Usług, a po skasowaniu konta w Serwisie lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny), przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług.

9. Komu możemy udostępniać lub powierzać dane?

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz wskazanym przez Operatora podmiotom trzecim w związku z realizacją świadczonych Usług i mogą to być w szczególności nasi partnerzy świadczący:

 1. obsługę płatności online,
 2. usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywania danych), dotyczące rozwijania i utrzymywania systemów sieciowych, informatycznych oraz serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 3. usługi marketingowe i reklamowe,
 4. usługi prawnicze i windykacyjne,
 5. usługi księgowe i rachunkowe,
 6. usługi doradcze i konsultingowe,
 7. usługi pocztowe i kurierskie.

10. Jak chronimy dane?

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Na ochronę, o której mowa składają się w szczególności:

 1. System zabezpieczający połączenie internetowe z Serwisem – korzystanie z Serwisu odbywa się poprzez szyfrowane połączenie przy użyciu certyfikatu SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie może być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.
 2. System kontroli dostępu do danych – dostęp do danych, możliwy jest po uzyskaniu uwierzytelnienia za pomocą loginu i hasła.
 3. Operator i zatrudnione przez niego osoby dbają o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone do Systemu dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

11. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio zgoda taka została wyrażona.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi złożenie wniosku na adres wykazany w pkt 3 niniejszej informacji.

12. Zasady tworzenia loginu i hasła

Identyfikator (tzw. login) i hasło są ustalane przez osoby dokonujące rejestracji w Serwisie. Należy pamiętać o tym, że login musi zawierać co najmniej 6 znaków i stanowi on unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację Użytkownika w naszym Systemie, a hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków (w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę), jest ono przyporządkowane do identyfikatora i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.

Login i hasło są bardzo ważne i należy je chronić przed utratą i dostępem osób trzecich.

13. Jak odzyskać dostęp do Serwisu (nie pamiętam loginu lub hasła)?

W przypadku zapomnienia loginu i/lub hasła należy skorzystać z funkcji do odzyskiwania dostępu do Serwisu, która znajduje się na stronie logowania. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie i w wiadomości wysłanej na adres e-mail przypisany do konta w Serwisie. W przypadku utraty dostępu do podanego e-maila prosimy o kontakt z naszym Biurem (aktualne dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej Operatora).

14. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany niniejszej Polityki, a jej aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących osobom, których dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku skorzystania z linku zamieszczonego na naszej Stronie, w naszej aplikacji lub usłudze kierującego do innej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub usługi zewnętrznej, niniejsza Informacja przestaje obowiązywać i należy pamiętać, że może je obowiązywać inna polityka prywatności.