Centrum pomocy

Wysyłanie potwierdzenia rezerwacji z zadatkiemPrzechodzimy do karty rezerwacji, wybieramy z menu systemowego zakładkę Rezerwacje, a następnie odnośnik dostępny w kolumnie Nr sys. lub Nr rezerwacji i przechodzimy do wybranej rezerwacji.


Żeby w wiadomości potwierdzającej rezerwację znalazła się informacja o zadatku powinna zostać zdefiniowana w opcjach rezerwacji.
Jeżeli zadatek nie został zdefiniowany podczas zakładania rezerwacji można to uzupełnić wybierając w szczegółach rezerwacji Dodaj dla opcji zadatek.


Należy wypełnić wszystkie pola formularza i wybrać przycisk Zapisz.
W kolumnie Wartość wpisujemy liczbę reprezentującą kwotę lub procent.
W kolumnie Metoda określamy czy zadatek będzie zdefiniowany kwotowo czy procentowo.
W kolumnie Zaokrąglenie jest definiowany sposób zaokrąglenia: 1,00 - zaokrąglenie do całości, 0,99 - zaokrąglenie do 2-ch miejsc po przecinku.
W kolumnie Termin płatności wpisujemy datę, która zostanie pokazana w wiadomości potwierdzającej rezerwację.
W kolumnie Sposób płatności określamy w jaki sposób jest planowane uregulowanie zadatku.


Po zapisaniu zadatku jest on widoczny na karcie rezerwacji.
Przechodzimy do panelu korespondencji wybierając przycisk Korespondencja.


Wybieramy wiadomość Przyjęcie rezerwacji, która zawiera podstawowe dane rezerwacji i kwotę zadatku wraz z danymi do przelewu.


W wiadomości są przekazywane dane rezerwacji wraz z danymi zadatku, kwotą i terminem płatności.
Aby wysłać wiadomość należy wybrać przycisk Wyślij.


Po wysłaniu wiadomości jej treść jest dostępna w historii korespondencji.