Regulamin

Regulamin

Data 30.04.2021.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem umpelo.com, zwanym dalej Serwisem, Systemem lub Stroną wymiennie.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Przed rejestracją w Serwisie Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie konta w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Usługobiorcę treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.
 4. Regulamin ma charakter ogólny względem innych regulaminów, które to regulują kwestie związane ze świadczeniem poszczególnych Usług. Tym samym Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innym regulaminie. W razie sprzeczności Regulaminu względem postanowień regulaminu określającego zasady świadczenia danej Usługi, pierwszeństwo stosowania mają te ostatnie, chyba, że innych regulaminów nie ma to ten Regulamin jest jedynym obowiązującym.
 5. Usługodawca (lub Operator) – Dariusz Gryzło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Gryzło z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 11/21, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471829427, REGON 381804269.
 6. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług w celach związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową nie będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Usługa (lub Usługi) – świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców usługi za pośrednictwem Serwisu i na podstawie niniejszego regulaminu polegające przede wszystkim na zapewnieniu Usługobiorcy dostępu do Systemu, a także jego prawidłowego funkcjonowania na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługi bezpłatne - są to Usługi o ograniczonej funkcjonalności świadczone bezpłatnie i których zakres określony jest w Cenniku.
 9. Usługi płatne - są to Usługi świadczone po wniesieniu opłaty i których zakres i czas obowiązywania określony jest w Cenniku obowiązującym w chwili zamówienia danej Usługi.
 10. Okres testowy – jest to okres, w którym Usługobiorca ma prawo do bezpłatnego korzystania z pełnej wersji Systemu i służy on do zapoznania Usługobiorcy z funkcjonalnościami wybranych Usług.
 11. Cennik – jest to opublikowana na stronie internetowej informacja, w której Usługodawca określił warunki i wysokość odpłatności za usługi Serwisu.
 12. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9:00-17:00.
 13. Dni wolne – dni nie będące Dniami roboczymi.
 14. Dzień rejestracji – za dzień rejestracji uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na Stronie, Usługobiorca dokona rejestracji w Serwisie i zaakceptuje Regulamin.

§ 2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Zakres świadczonych Usług:
  1. Udostępnianie aplikacji Systemowej zapewniającej możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz generowaniem danych i dokumentów według pakietów funkcji zgodnych z Cennikiem zamieszczonym na Stronie, stanowiącym integralną część Regulaminu,
  2. Przechowywanie w Serwisie wprowadzonych danych na zasadach określonych w Regulaminie,
  3. Aktualizacja Serwisu w odniesieniu do zmian w przepisach prawa polskiego,
  4. Archiwizacja danych i zabezpieczanie ich przed utratą.
 2. Rodzaje świadczonych usług:
  1. Usługi bezpłatne
  2. Usługi płatne
 3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili zamówienia Usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych Usług w tym dodawania i usuwania Usług, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

§ 3. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Usługobiorca we własnym zakresie zaopatruje się w urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych.
 4. W przypadku Usług dostępnych przy użyciu urządzeń mobilnych, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej Usługodawcy na urządzeniu Usługobiorcy.
 5. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Systemie jest poprawna rejestracja Usługobiorcy zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie i po akceptacji Regulaminu.
 6. Podczas rejestracji do Serwisu Usługobiorca ustala własne i znane tylko sobie: identyfikator (tzw. login) i hasło. Zasady ustalania loginu i hasła określone zostały w Polityce Prywatności.
 7. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Usługobiorcę powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 8. Z dniem zarejestrowania w Systemie Usługobiorca otrzymuje prawo do bezpłatnego korzystania z wybranych Usług przez wskazany w Cenniku okres testowy.
 9. W przypadku, gdy Usługobiorca po wykorzystaniu okresu testowego nie dokona zakupu wybranej Usługi płatnej jego konto automatycznie przełączy się na wariant bezpłatny Usługi o ograniczonej funkcjonalności.
 10. Usługi bezpłatne świadczone są automatycznie wtedy, kiedy Usługobiorca nie korzysta z Usług płatnych.
 11. Usługi płatne świadczone są w wybranych przez Usługobiorcę okresach czasu, przy czym warunkiem ich uruchomienia jest uiszczenie stosownej opłaty.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
  1. Modyfikować, zakłócać, blokować, przerywać, spowalniać, nadmiernie obciążać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Serwisu, co może ograniczyć jego dostępność dla innych Usługobiorców,
  2. Przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnego szkodliwego oprogramowania w odniesieniu do działania Serwisu,
  3. Dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 13. Zaprzestanie świadczenia Usług przez Usługodawcę może nastąpić w szczególności:
  1. śmierci Usługobiorcy – następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy,
  2. ustania bytu prawnego Usługobiorcy – o czym powiadamia sam Usługobiorca,
  3. na wniosek - o czym powiadamia sam Usługobiorca.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Usługobiorca:
  1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
  2. dopuszcza się działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,
  3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
  4. działa na szkodę Usługodawcy,
  5. podał nieprawdziwe dane,
  6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Usługodawcę procedury odzyskiwania dostępu do Serwisu,
  7. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia,
  8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.
 15. Usługodawca oświadcza, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Usługobiorcy dostęp do Serwisu.

§ 4. Zawarcie umowy i jej rozwiązanie

 1. Usługobiorca dokonując rejestracji konta w Serwisie zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak opisano w § 1 pkt 3.
 2. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Usługodawcę i tym samym rozwiązać Umowę poprzez rezygnację z dalszego korzystania z Systemu.
 4. Usługodawca uprawniony będzie do rozwiązania umowy o świadczenie danej Usługi w przypadkach opisanych w § 3 pkt 13 i 14.
 5. Jeżeli umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną została rozwiązana przez Usługobiorcę lub w przypadkach opisanych w § 3 pkt 13 i 14 to:
  1. Usługobiorca nie może dochodzić roszczeń od Usługodawcy ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Usługobiorcę od Usługodawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
  2. Usługodawca ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Usługobiorcy nawet w okresie, za który Usługobiorca dokonał opłaty.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przechowywania danych Usługobiorcy przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy.

§ 5. Płatności i rozliczenia

 1. Zakres Usług płatnych został określony w Cenniku.
 2. Opłaty należy uiszczać zgodnie z Cennikiem bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy lub za pośrednictwem centrum rozliczeniowego CashBill.
 3. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą opłaty należną za daną Usługę.
 4. Usługodawca w ciągu 7 dni od otrzymania płatności przekaże Usługobiorcy drogą elektroniczną fakturę VAT. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Aby zapewnić prawidłowe rozliczenia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, ten pierwszy obowiązany jest podczas rejestracji podać zgodne z prawdą następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod pocztowy i miejscowość), NIP, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, a w szczególności danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane, Usługobiorca obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym konta.
 7. W przypadku zawieszenia przez Usługobiorcę działalności gospodarczej wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym. W szczególności będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.
 2. Aktualizacja Systemu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorcy dodatkowymi kosztami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do występowania przerw technicznych w działaniu Serwisu i Usług wynikających z okresowych konserwacji, aktualizacji Systemu czy usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 4. W przypadku planowanej przerwy w działaniu Usług, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 5. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby Usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, na skutek zaplanowanej przerwy technicznej oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 7. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z Serwisem.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty przygotowane przez Usługobiorcę po opuszczeniu przez te dokumenty serwera Usługodawcy w tym w szczególności za zmiany w tych dokumentach wprowadzone przez osoby trzecie po opuszczeniu przez te dokumenty serwera Usługodawcy.
 11. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy rocznych opłat jaką Usługobiorca wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.
 12. Wsparcie techniczne realizowane jest wyłącznie w Dni robocze.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego i zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie wymaganym przez poszczególne Usługi oraz w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone Usługi.
 2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, jego firmy i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu. Szerzej zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Usługobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), które Usługobiorca udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Usługobiorcą na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę przez czas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, a po rozwiązaniu umowy, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Usługodawcy.
 7. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Usług udostępnianych przez Usługodawcę.
 8. Usługobiorca, jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Usługodawcy w celu realizacji Usługi.
 9. Usługobiorca jako administrator danych osobowych, powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
 10. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera polityka prywatności i Umowa powierzenia. Wszystkie podmioty, którym Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.
 11. Usługodawca oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności.
 12. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości danych Usługobiorcy organom państwowym do tego uprawnionym, np. prokuraturze.

§ 8. Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres podany do kontaktu w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Usługobiorcy jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację Usługobiorcy w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami). W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w Serwisie.
 6. W razie prawdopodobieństwa przekroczenia terminu określonego w pkt 4 niniejszego paragrafu, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

§ 9. Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,
  2. konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
  3. w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorcy o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu.
 4. W przypadku zaakceptowania przez Usługobiorcę treści nowego Regulaminu Usługodawca będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Usługobiorca zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.
 5. Niezaakceptowanie przez Usługobiorcę nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Usługobiorcy z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z rezygnacją z dalszego korzystania z Systemu.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie oraz elementów składowych własnych Usług należą do Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie i stanowią własność intelektualną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Niektóre elementy Serwisu mogą stanowić własność podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Usługodawcę i podmioty zewnętrzne dostępne w Serwisie następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu przez Usługobiorcę. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Usługobiorcy zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.
 2. Rejestracja konta w Systemie przez Usługobiorcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do umowy,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 3. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:
  1. Polityka Prywatności,
  2. Umowa powierzenia danych osobowych,
  3. Cennik.
  Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Usługodawcy. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Korespondencja z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem kanałów podanych do kontaktu w Serwisie Usługodawcy.